Voorwaarden-events

Algemeen

1. ChangeInsite wordt gefaciliteerd door HRcommunity. Hierna te noemen 'opdrachtnemer'. HRcommunity is bekend onder het kamer van koophandelnummer: 34356489. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de opdrachtnemer.

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gaan over te verrichten diensten en te leveren producten die uit die diensten voortkomen van de opdrachtnemer.

Overeenkomsten

3. Uitsluitend de directie van de opdrachtnemer is bevoegd overeenkomsten te sluiten. Personen die niet tot de directie van de opdrachtnemer behoren, zijn niet bevoegd overeenkomsten af te sluiten, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

4. Door u aan te melden voor een activiteit van de opdrachtnemer gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

5. Inschrijving voor te verrichten diensten en te leveren producten gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
De opdrachtnemer bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. De opdrachtnemer houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

6. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door de opdrachtnemer verrichte diensten en te leveren producten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, t.a.v. HRcommunity, Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH Amsterdam / . Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Geheimhouding

7. De directie en de medewerk(st)ers van de opdrachtnemer zijn verplicht geheim te houden al hetgeen hun gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd of hetgeen daarbij als geheim/ vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk verklaart deze geheimhouding niet noodzakelijk te vinden.

Intellectueel eigendom

8. De intellectuele en industriële eigendomrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen de opdrachtnemer toe.

9. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de geleverde diensten en producten aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens de opdrachtnemer verstrekte informatie (bijvoorbeeld trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij de opdrachtnemer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Aansprakelijkheid

10. De opdrachtnemer zet zich in om het programma te verwezenlijken zoals bij aanvang overeengekomen. Eventuele wijzigingen op het laatste moment zijn voorbehouden. De opdrachtnemer is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.
Indien, naar het redelijk oordeel van de opdrachtnemer, sprake is van overmacht, heeft de opdrachtnemer het recht om zonder tussenkomst van de rechter of te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast,of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11. De organisatie heeft als doel een hoge kwaliteit te verschaffen, maar heeft in dezen alleen een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer zal voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en geen verdere garantie geven dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk is gegeven. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Voor zover de opdrachtnemer, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou kunnen zijn, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van het met de (deel)opdracht gemoeide honorarium exclusief omzetbelasting.

12. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

13. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de desbetreffende locatie.

Ontbinding

14. Bij annulering door de deelnemer tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.

15. Bij annulering door de deelnemer vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld of het offertebedrag in rekening gebracht.

16. Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. De opdrachtnemer kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

17. Wanneer het aantal aanmeldingen voor een activiteit onder het door de opdrachtnemer gestelde minimum aantal ligt, is de opdrachtnemer gerechtigd de activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden in dat geval teruggestort.

18. Vanwege het beoogde karakter van de activiteiten van de HRuniversity streeft de organisatie naar een evenwichtige samenstelling van de deelnemers naar werk- en denkniveau en op functie en branche. Om dit evenwicht te waarborgen behoudt de organisatie zicht het recht voor een selectie te maken uit de aanmeldingen.

19. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van de ene partij, heeft de andere partij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wanneer de opdrachtnemer hiertoe overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden en houdt zij het recht betaling te eisen. 

20. De betaling betreft de reeds uitgevoerde of geleverde werkzaamheden die nog niet betaald zijn, vermeerderd met een vergoeding voor door de opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade(n).

21. Aan informatie op www.changeinsite.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van de opdrachtnemer zijn vermeld aangaande diensten en producten kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt de opdrachtnemer zich het recht ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

Kosten

22. Aanmelding voor een activiteit - en daarmee acceptatie van de algemene voorwaarden - betekent dat de opdrachtgever zich committeert aan deelname en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen.

23. De opdrachtgever aanvaardt dat het overeengekomen honorarium voor de opdracht kan worden beïnvloed als de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Als zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

24. De door de opdrachtnemer geoffreerde dan wel in rekening gebrachte tarieven zijn exclusief eventuele omzetbelastingen. Jaarlijks worden de tarieven aangepast conform de CBS-index.

25. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de factuur voor deelname aan een activiteit is betaald.

Betaling

26. De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de verrichte diensten en geleverde materialen te betalen binnen 10 dagen na de datum van verzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze. In geval van niet-tijdige betaling zal opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht zijn voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente te betalen gelijk aan de wettelijke handelsrente.

27. Indien de opdrachtgever niet of niet op tijd betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die
verbonden zijn aan de invordering van het bedrag, te verhalen op de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd in het geval de opdrachtnemer ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bij deze vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, inclusief de omzetbelasting, met een minimum van € 250,- per factuur.
Zodra de opdrachtnemer rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Acquisitie

28. Na sluiting van een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van de opdrachtgever als referentie in schriftelijke of digitale uitingen jegens derden te plaatsen.

Toepasselijk recht/geschillenregeling

29. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

30. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten die uitvloeisel zijn van overeenkomsten waarop de genoemde algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam tenzij de opdrachtgever binnen één maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk heeft beroepen op dit beding, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

Slotbepalingen

31. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Wanneer deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn vertaald, zal in geval van onenigheid of onduidelijkheid betreffende de betekenis of interpretatie van een of meer van deze bepalingen, de Nederlandse versie bepalend zijn. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van alle eerder algemene voorwaarden en zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Amsterdam.

CiS op Twitter

Any data to display

Abonneer op CiS updates

Uw naam:
Uw email: